Rinne an comhlacht a oibríonn slabhra na mbialanna pizza Milano anseo anuraidh ‘go leor taos’ de réir mar a mhéadaigh brabúis réamhchánach níos mó ná ceithre huaire go €11.89m.

  Léiríonn cuntais nua a chomhdaigh Agenbite Teo gur thaifead an gnó an borradh ar bhrabúis réamhchánach mar ioncam níos mó ná dúbailt ó €12.22m go €25.48m sna 12 mhí go dtí deireadh an 1 Eanáir 2023.

  I dtéarnamh láidir i ndiaidh Covid-19, tháinig méadú 261 ar líon na bhfostaithe ag an ngnó anuraidh, ag ardú ó 291 go 552.

  Léiríonn na figiúirí gur cuireadh leis na brabúis le gnóthachan neamhairgid de €7.53m a bhí comhdhéanta go príomha as aisiompú laguithe maoine roimhe seo agus sócmhainní ceart úsáide.

  Treisíodh brabúis freisin nuair a fuair an gnó €2.17m faoin Scéim Fóirdheontas Pá Fostóra Covid-19 (EWSS) tar éis €3.8m a íocadh faoin gceannteideal sin an bhliain roimhe sin.

  Tógann an brabús costais dímheasa neamhairgid de €2.6m san áireamh. Deir na stiúrthóirí go raibh an méadú 108.5pc in ioncam anuraidh “inchurtha i leith an téarnaimh iar-phaindéimeach”. Mhéadaigh brabúis réamhchánach 351% ó €2.63m go €11.89m.

  Deir siad, “ag cur san áireamh an timpeallacht trádála dhúshlánach a bhí sa mhargadh, chomh maith leis na cinn chostais ar fud na hearnála, bhí na stiúrthóirí sásta leis an bhfeidhmíocht in aghaidh an bhuiséid”.

  Maidir le forbairtí amach anseo, deir na stiúrthóirí go bhfuil an chuideachta dírithe ar an ngnó agus an t-eastát a athnuachan trí chlár cuimsitheach athchóirithe agus an sciar den mhargadh seirbhíse seachadta a thiomáint.

  Tháinig méadú faoi dhó beagnach ar chostais foirne an chomhlachta Pizza Express ó €5.7m go €11m.

  Sa lá atá inniu ann, oibríonn Milano bialanna ag Dún Droma, Sráid Dawson, Bóthar Haddington, An Chanáil Mhór, Barra an Teampaill, Cé an Chláirín, Gleann na Life, Dún Laoghaire, Baile Bhlainséir agus Pailliún Shoird i mBaile Átha Cliath mar aon le siopaí sa Droichead Nua, Luimneach (2), Gaillimh, Corcaigh (2), Inis agus Cill Áirne.

  Deir na stiúrthóirí nár osclaíodh nó nár dúnadh aon bhialann in 2022.

  B’ionann costais chíosa nó léasa oibriúcháin na cuideachta anuraidh agus €3.47m.

  B’ionann brabúis charntha na cuideachta anuraidh agus €17.56m. Mhéadaigh carn airgid na cuideachta i rith na bliana ó €6m go €6.34m.

  B’ionann costas díolacháin na cuideachta agus €17.45m agus bhí brabús comhlán de €8m mar thoradh air.

  B’ionann caillteanas iar-chánach na cuideachta agus €11.46m tar éis €438,000 i gcáin chorparáide a íoc.

  Share.