Is frása é ‘Ar an speictream’ atá cloiste agam níos mó le déanaí ná mar a chuala mé riamh le 20 bliain de thaithí chliniciúil.

  Tagraíonn sé do leanaí a mheastar a bheith oiriúnach do chritéir an speictrim uathachais.

  Go traidisiúnta in áirithe do ghairmithe cliniciúla agus síciatraithe leanaí, tá an frása mar chuid den scéal príomhshrutha anois agus úsáidtear é chun cur síos a dhéanamh ar dhaoine a bhfuil an chuma orthu go bhfuil siad ag streachailt níos mó i gcomhthéacs sóisialta agus mothúchánach ná an chuid is mó dá bpiaraí agus a bhfuil deacrachtaí suntasacha acu le cumarsáid.

  Níl na figiúirí cruinne maidir le cé mhéad duine in Éirinn a bhfuil diagnóis ASD (Neamhord ar Speictream an Uathachais) acu soiléir, ach tá méadú suntasach ar an diagnóis seo feicthe agam i líon na leanaí agus na ndaoine óga i mo chlinic.

  Ag cruinniú den Choiste Oireachtais le déanaí, dúradh, “Tá duine as gach 65 duine in Éirinn ar speictream an uathachais”.

  Tá staitisticí idirnáisiúnta cosúil leis, agus an Lárionad um Rialú agus Cosc ar Ghalair i SAM ag tabhairt faoi deara méadú ar leitheadúlacht uathachais i measc leanaí.

  D’eisigh an CDC dhá thuarascáil bunaithe ar SAM in 2021 a fuair amach go bhfuil uathachas ag duine as gach 36 leanbh, méadú suntasach ó cheann as 110 in 2006.

  Dar le Dena Gassner, duine fásta uathachasach agus ollamh cúnta in Ollscoil Towson i Maryland, níl aon ‘eipidéim uathachais’ ann; ina ionad sin, is eipidéim riachtanas é an rud atá romhainn.

  Mar aon le haon fheiniméan ina bhfeicimid méadú easpónantúil ar líon na ndaoine a bheidh i láthair thar thréimhse ghairid ama, tarlaíonn díospóireacht.

  Ar thaobh amháin, deir daoine go bhfuil an méadú seo mar gheall ar fheabhsú feasachta an phobail i gcoitinne ar na hairíonna, rud a fhágann go bhfuil níos mó diagnóisí ann.

  Cé go ndeir daoine ar an taobh eile de, léiríonn an t-ardú suntasach ar líon na diagnóise ‘uileghabhálach’ nua atá á tabhairt dóibh siúd nach bhfuil an chuma orthu go bhfuil siad ag cloí le ‘normáltacht’ nó ionchais na sochaí.

  Is cuma cad iad na cúiseanna atá leis an diagnóis atá ag éirí níos coitianta, tá sé ríthábhachtach scrúdú a dhéanamh ar conas is féidir linn freagairt agus tacaíocht a sholáthar do leanaí a bhfuil riachtanais shóisialta, mhothúchánacha agus chumarsáide acu.

  Ní bhaineann sé seo ach le seirbhísí measúnaithe pras agus inrochtana a sholáthar — tá tacaíochtaí sruthlínithe ag teastáil ó leanaí uathacha ar fud na sochaí chun cabhrú leo a saol a threorú.

  Cláir thacúla do leanaí uathacha chun caidrimh agus cairdeas a fhorbairt

  I measc na bhforbairtí a gcuirtear fáilte rompu tá campais ollscoile atá neamhdhíobhálach don néar-éagsúlacht, méadú ar líon na n-aonad oideachais ASD i scoileanna, agus siopaí, pictiúrlanna agus spásanna poiblí eile atá cairdiúil don uathachas.

  Mar sin féin, tá géarghá le tacaíocht a thabhairt do na leanaí seo laistigh dá ngarshaoil ​​shóisialta.

  Tuairiscíonn go leor leanaí agus daoine óga a fheicim go bhfuil uaigneas agus dícheangal láidir iontu. Insíonn siad dom faoi mhothú ‘difriúil’, ‘míthuiscint’ agus ‘ina n-aonar’.

  Tuairiscíonn roinnt daoine a bhfuil riachtanais shóisialta agus chumarsáide acu gur íospartaigh bulaíochta agus eisiaimh iad.

  Léiríonn sé seo an gá atá le spás a chruthú le cláir thacúla do leanaí uathacha chun caidreamh agus cairdeas a fhorbairt.

  Tá sé seo ríthábhachtach chun a bhfolláine iomlán agus a n-aistear tríd an óige agus an ógántacht a fheabhsú.

  Níl cairdeas iontaofa ag an gcuid is mó de na leanaí a fheiceann mé atá ‘ar an speictream’ agus cruthaíonn an t-uaigneas agus an dícheangal ón domhan ina dhiaidh sin deacracht mhór mhothúchánach dóibh.

  In ainneoin na n-iarrachtaí chun cultúir níos cuimsithí a chruthú agus feasacht mhéadaithe ar uathachas i measc a bpiaraí, tá gá fós le spásanna agus deiseanna a chruthú do leanaí néaréagsúlachta chun bualadh le piaraí atá ar aon intinn leo agus naisc bhríocha a chruthú.

  Ní le freagairt ghéarchéime amháin atá tacaíocht a sholáthar — baineann sé le bheith réamhghníomhach agus ligean do leanaí ASD forbairt agus fás.

  Tá dúlagar agus imní ag go leor leanaí ASD agus is dóichí i bhfad i measc an chohórt seo minicíocht na riochtaí seo ná an chuid eile den daonra.

  Fuarthas amach i dtaighde a rinne an Institiúid um Thaighde Uathachais i Massachusetts go raibh riocht meabhairshláinte amháin ar a laghad ag beagnach 78% de leanaí ar a raibh ASD i gcomparáid le 14.1% de leanaí gan ASD.

  Bhí leitheadúlacht riochtaí meabhairshláinte níos airde ag leanaí ar a bhfuil ASD freisin ná mar a bhí ag leanaí le míchumais intleachta nó le riachtanais speisialta cúraim sláinte.

  Is fachtóirí cosanta ríthábhachtacha do mheabhairshláinte iad láithreacht cairdis agus caidrimh láidre.

  In ionad díriú ar thacaíochtaí acadúla amhail tarscaoileadh litrithe agus leithroinnt ama breise chun scrúduithe a chríochnú, d’fhéadfadh tacaíocht shóisialta agus mhothúchánach a bheith ríthábhachtach.

  Feabhsaítear eispéiris leanaí ar bhainistiú mothúcháin trí dheiseanna cairdis a chur chun cinn. Trí fhreagra a thabhairt ar mhothúcháin daoine eile, feabhsaíonn sé a gcumas dul i mbun caibidlíochta agus réiteach fadhbanna.

  Ní mór dúinn spásanna a chruthú inar féidir le leanaí ASD bualadh le chéile agus taitneamh a bhaint as deiseanna le haghaidh nasc sóisialta

  Creidtear go coitianta nach mbaineann leanaí ASD taitneamh as eispéiris shóisialta agus breathnaítear orthu a bheith introverted.

  Mar sin féin, bhí an chuid is mó de na daoine óga ASD ar bhuail mé leo i láthair mar mhalairt ar fad. Is mian leo cairdis ach bíonn deacracht acu na leideanna sóisialta a léamh.

  Bhí sraith eispéiris dhiúltacha ag go leor acu nuair a rinne siad iarracht ceangal a dhéanamh le daoine eile san am a chuaigh thart.

  Deir Líonra Raising Children, an t-ardán ar líne atá bunaithe san Astráil: “Is gnách go mbíonn leanaí uathacha agus déagóirí ar bís le cairdeas, ach is minic a bhíonn tacaíocht ag teastáil uathu chun scileanna a thuiscint agus a fhoghlaim chun cairde a dhéanamh agus a choinneáil.”

  Fuarthas amach ina thaighde go bhfeabhsaíonn tionscnaimh a thairgeann scileanna sóisialta meabhairshláinte iomlán leanaí.

  Deir Lesley Craig-Unkefer, ollamh cúnta in Ollscoil Minnesota a d’fhorbair deiseanna foghlama sóisialta do dhaoine óga ar a bhfuil ASD, gurb í an chomaoin is tábhachtaí ná deis, i bhfianaise nádúr uathúil an chairdis: “Le deiseanna idirghníomhú agus sóisialaithe, is féidir le pobal. a bhunú inar féidir le mic léinn ar a bhfuil ASD agus a bpiaraí tipiciúla dul i ngleic le caidreamh frithpháirteach agus cómhalartach.”

  Ag obair le daoine óga tá sé tar éis a mhúineadh dom, is cuma cén lipéad néaréagsúlachta atá ann, go n-éireoidh an t-uaigneas níos measa é.

  Ní mór dúinn spásanna a chruthú inar féidir le leanaí ASD bualadh le chéile, teacht le chéile agus deiseanna a fháil le haghaidh nasc sóisialta agus cairdeas.

  Níl scoileanna gnóthacha príomhshrutha ag freastal ar riachtanais shóisialta na leanaí seo, agus b’fhéidir nach iad na timpeallachtaí is fearr.

  Tá sé in am smaoineamh lasmuigh den bhosca agus tacaíocht á tabhairt do leanaí ASD.

  D’fhéadfadh sé gur áit mhaith chun tús a chur le tionscnaimh a dhearadh bunaithe ar a spéiseanna a ligeann dóibh sóisialú, cumarsáid a dhéanamh agus nascadh i dtimpeallacht thacúil.

  • Is síciteiripeoir leanaí é an Dr Colman Noctor
  Share.