Sheol an carthanacht náisiúnta meabhairshláinte Turn2Me grúpa tacaíochta an mhí seo caite do thuismitheoirí leanaí a bhfuil bulaíocht á déanamh orthu. Tharla sé seo toisc go bhfuil líon méadaitheach tuismitheoirí ag dul i dteagmháil leis an gcarthanacht ag lorg cabhrach chun tacú le leanbh atá ag fulaingt bulaíochta.

  Tá bulaíocht déanta as líne ar dhuine amháin as gach ceathrar páistí bunscoile agus 12% de pháistí iar-bhunscoile, de réir taighde ón Ionad Frithbhulaíochta atá lonnaithe in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath (exa.mn/bullyingguideparents). Maidir le bulaíocht ar líne, seasann na figiúirí ag 14% do bhunscoileanna agus os cionn 12% don iar-bhunscoil.

  “Is gnách go mbreathnaítear ar bhulaíocht mar ghníomhartha leanúnacha, d’aon ghnó, diúltach nó ionsaitheach ag duine amháin in aghaidh duine eile,” a deir an tOllamh James O’Higgins Norman, Cathaoirleach Unesco ar an mBulaíocht agus an Chibearbhulaíocht agus stiúrthóir ar an Ionad Frithbhulaíochta.

  Uaireanta is féidir coinbhleacht, gnáthchuid den saol agus fás aníos, a mheascadh suas le bulaíocht, ach deir O’Higgins Norman go bhfuil difríochtaí bunúsacha ann. “Ní bulaíocht í beirt leanaí comhchumhachtach, atá páirteach i gcoinbhleacht, gan aon rún a bheith míchlúiteach agus is eachtra aonuaire é.”

  Is gnách go mbíonn difríocht chumhachta idir an duine a bhfuil bulaíocht á déanamh air agus an duine a bhfuil bulaíocht á déanamh air i gceist le cás bulaíochta. “Go traidisiúnta bhí sé níos mó, ach is féidir go mbeadh duine amháin níos cliste agus níos coitianta ná an duine eile,” a deir sé.

  Is féidir le leanaí i ngrúpaí mionlaigh – mar shampla, mar gheall ar eitneachas nó claonadh gnéasach, nó toisc go bhfuil riachtanais speisialta acu nó go bhfuil siad i ngrúpa socheacnamaíoch eile – go léir a bheith leochaileach, a deir sé. “Bíonn taithí ag daoine sna cásanna seo níos lú gníomhaireachta, níos lú cumhachta, agus mar sin is féidir ardán a bheith ann chun go dtarlódh bulaíocht.”

  Deir máthair Chorcaí, Mary (athraíodh an t-ainm), a d’fhulaing a mac bulaíocht sa bhunscoil agus sa mheánscoil, gur chuir na bulaithe in iúl nár “leannán” é. Mar thoradh air sin, chreid a mac gurbh é an locht a bhí ar an bhulaíocht.

  “Bhraith sé nach raibh sé maith go leor. Ní raibh an spórt ná an spórt aige agus toisc nach raibh sé, bhí sé ag mothú difriúil.”

  Deir O’Higgins Norman gurb é an cineál bulaíochta is coitianta i scoileanna ná gairm ainmneacha agus eisiamh.

  “Is féidir leis na hiompraíochtaí seo a tharchur chuig fóraim ar líne, ar na meáin shóisialta nó is dócha i dteachtaireachtaí grúpa. Níl an bhulaíocht agus an chibearbhulaíocht ar leithligh a thuilleadh. Is féidir leis tosú as líne agus bogadh ar líne, nó a mhalairt.”

  An tOllamh James O’Higgins Norman, Cathaoirleach Unesco ar an mBulaíocht agus an Chibearbhulaíocht agus stiúrthóir ar an Ionad Frithbhulaíochta

  Comharthaí le breathnú amach dóibh

  Léiríonn sonraí nua ó Amárach Research go bhfuil rochtain ag breis agus 70% de leanaí idir cúig agus ocht mbliana d’aois ar fhón cliste – agus go mbíonn méideanna suntasacha ama idirlín gan mhaoirseacht ag ceathrar as gach cúigear leanaí d’aois 11+, lena n-áirítear ina seomraí codlata.

  Ach nuair a bhíonn an bhulaíocht ar líne, éiríonn sí méadaithe, a deir Fiona O’Malley, Príomhfheidhmeannach Turn2Me.

  “Leanann sé daoine óga abhaile. Nuair a roinntear ábhar ar líne, féadann leanaí agus déagóirí a bheith ag magadh, náirithe, agus buartha faoin ábhar a bheith á scaipeadh ar lucht féachana níos leithne. Cloisimid faoi dhaoine óga a bhfuil bulaíocht á déanamh orthu ag a gcairde féin — is cosúil go bhfuil sé seo an-choitianta i scoileanna na gcailíní.”

  Cé gur féidir leis an mbulaíocht tarlú sa bhunscoil, deir O’Higgins Norman go mbíonn claonadh ann dul i dtreise agus méadú ar na ranganna níos sine. “Feicimid leibhéil ardaithe i ranganna a ceathair, a cúig agus a sé. Tá leanaí ag tosú ag lorg a bhféiniúlacht ar shiúl óna dtuismitheoirí agus níos mó i dtreo a bpiaghrúpa. Ba ghnách linn é seo a fheiceáil [starting to happen] san iar-bhunscoil, ach tá leanaí sna bunranganna níos sine níos cosúla le déagóirí anois, ó thaobh a bhféiniúlacht a chruthú agus lena bhfuil siad ag déileáil.”

  Dhá bhliain ó shin, thug an tIonad Frithbhulaíochta le fios nach n-insíonn 65% de dhaltaí a bhfuil bulaíocht á déanamh orthu do dhuine fásta faoi. Mar sin, cad a chuireann bac orthu é a nochtadh?

  “Tá riachtanas dúchasach ag leanaí tuismitheoirí agus na daoine a thugann aire dóibh a chosaint, agus coimeádann siad iad féin chomh fada agus is féidir leo,” a deir O’Higgins Norman.

  Tá an síceolaí Cairte Jenny Ryan, a bhfuil speisialtóireacht aici sa bhulaíocht agus san ionsaí i measc daoine óga, oilte in idirghabháil bulaíochta.

  Deir sí go bhféadfadh náire a bheith ag leanaí – nó go bhfuil faitíos orthu go mbeidh a dtuismitheoirí “ag treabhadh isteach” agus go ndéanfaidh siad rudaí níos measa. “Ní chreideann siad gur féidir le duine ar bith cabhrú leo, ceapann siad go bhfuil sé seo mar chuid de dhul ar scoil. Agus níor imigh an eagla roimh scéalta a insint, an smaoineamh ‘ní féidir leat a bheith i do sníomh’. Tá faitíos ar pháistí freisin go dtabharfar a bhfóin uathu.”

  Mar sin mura mbíonn na páistí ag caint, cén chaoi a mbeidh a fhios ag tuismitheoirí cad atá ar siúl? Creideann Mary – a bhfuil a mac anois “ag bláthú agus amuigh ar an taobh eile” – go dteastaíonn oideachas ó thuismitheoirí chun comharthaí bulaíochta a aimsiú. “Chuir sé i bhfolach uainn é ach bhí comharthaí rabhaidh ann,” a mheabhraíonn sí.

  Deir Ryan gur féidir le leanaí a bhfuil bulaíocht á déanamh orthu “cumhachtú a dhéanamh” nó “cumhachtú a dhéanamh” ar bhealaí as carachtar. “Má éiríonn leanbh brónach, níos ciúine, tarraingthe siar, nach bhfuil sé ag caint i ndáiríre, is féidir gur bratach é sin. Seasamh cumhachta-síosta is ea an chiúineas, ach is cumhacht suas í an ionsaí — tá seasamh cumhachta á lorg ag an leanbh sa teach, mar shampla, ag freagairt go mór ar ais, a bheith cruálach ar pheataí teaghlaigh, a bheith ionsaitheach ar shiblíní nó ar mháthair. agus daidí.”

  I measc na gcomharthaí eile tá sealúchais ar iarraidh, nó gníomhaíochtaí a raibh grá acu dóibh a thabhairt suas. Agus cé gur féidir le pianta bolgacha a bheith ina chomhartha ar rudaí eile, is féidir leis a bheith ina bhratach dhearg don bhulaíocht freisin, a deir Ryan. “Beidh faitíos ar leanbh a bhfuil bulaíocht á déanamh air agus nach bhfuil ag caint faoi.”

  Chomh maith leis sin sa mheánscoil, d’fhéadfadh go mbeadh leisce ar thuismitheoirí dul ar scoil ar laethanta áirithe, chun teagmháil leis an mbulaí a laghdú. “Nó b’fhéidir go n-athróidís an chaoi a dtéann siad ar scoil — bhí siad ag siúl nó ag rothaíocht i gcónaí ach tá ardaitheoir ag teastáil uathu anois, ghlac siad an bus i gcónaí agus tá siad ag diúltú anois.”

  Cé go bhféadfadh sé go n-éireodh le do leanbh an iomarca ceisteanna díreacha a chur ar ais níos faide, tá sé ríthábhachtach ceisteanna a chur a chabhróidh leat léargas a fháil ar a saol, a deir Ryan.

  “B’fhéidir go gcuirfí ceist mar ‘Ar scála a haon go dtí a cúig, conas a bhí do lá?’ Más rud é tar éis cúpla lá, go bhfuil sé ag teacht isteach timpeall a haon, cruthaigh crack beag sa doras – ‘Ní dóigh liom go bhfuil ag éirí go maith le rudaí ar scoil. Tá a fhios agat gur féidir leat teacht agus labhairt liom, aon uair a d’fhéadfadh sé sin a bheith…’”

  Comhoibriú tuismitheora-múinteoirí

  Mothaíonn leanaí a bhfuil bulaíocht á déanamh orthu ar scoil go hiomlán gan chumhacht, agus deir Ryan go bhfuil sé riachtanach mothú gníomhaireachta a thabhairt dóibh. “Tá sé thar a bheith tábhachtach go dtugann tuismitheoirí an chumhacht sin dóibh – go gcinnfidh siad cathain ar cheart dóibh labhairt.”

  Tá sé ríthábhachtach línte cumarsáide a choinneáil oscailte, a deir O’Higgins Norman — gan a bheith ró-ghéar/gan cur isteach rómhór ar shaol pearsanta an linbh.

  “Cuir ceisteanna ginearálta orthu faoina lá le tuiscint a fháil ar a gcaidreamh ar scoil — cé leis a raibh siad ag caint inniu? Cén sórt iad? An iad do chara iad?”

  Ach mura bhfuil do leanbh ag caint, ach go mbraitheann tú go bhfuil rud éigin ar bun, d’fhéadfadh sé a bheith úsáideach é a chur in iúl go ciúin leis an múinteoir, a deir Ryan. Tá dualgas cúraim ar scoileanna agus má tá rud éigin curtha in iúl ní mór dóibh súil ghéar a choinneáil air.

  “Is féidir le scoileanna rudaí simplí a dhéanamh gan léim isteach. Trí bhreathnóireacht faoi cheilt, b’fhéidir go bhfeicfeadh siad nuair a fhreagraíonn an páiste ceist go mbíonn an rang ag magadh nó ag magadh ar a chéile, nó go bhfanann sé le dul go dtí an clós chun súgradh go dtí go mbeidh gach duine eile imithe. .”

  Aibhsíonn O’Higgins Norman an tábhacht a bhaineann le comhoibriú idir tuismitheoirí agus múinteoirí i gcásanna bulaíochta — agus tá sé ríthábhachtach má tá bulaíocht ar siúl, beart a dhéanamh chun an leanbh a dhéanamh sábháilte. “Caithfidh sé seo a dhéanamh ar bhealach a chothaíonn gníomhaireacht an linbh, ionas nach mbraitheann an leanbh go bhfuil smacht acu ar an gcás. Toisc gurb é an t-eagla is mó atá ag leanbh ná go n-éireoidh sé níos measa.

  “Caithfidh an leanbh a bheith cinnte go bhfuil an tuismitheoir agus an múinteoir i gceannas agus go ndéileálfaidh siad leis an gcás ar an mbealach is fearr agus is féidir agus nach n-éireoidh sé níos measa.”

  Ní mór do thuismitheoirí a bheith in ann brath ar scoileanna, a deir O’Higgins Norman — ach ní mór dóibh a thuiscint freisin go bhfuil dualgas cúraim ar gach leanbh, lena n-áirítear iad siúd atá ag iompar diúltach, ar scoileanna. “Ní mór tacaíocht a thabhairt don leanbh sin chun iad féin a iompar ar bhealach níos dearfaí.”

  Ní cás éasca é do dhuine ar bith, a deir sé. “Beidh sé míchompordach do chách teacht ar réiteach. Nuair a aimsítear an réiteach sin, féadfaidh rudaí dul ar aghaidh.”

  • Beidh grúpaí tacaíochta do thuismitheoirí atá buartha go bhfuil bulaíocht á déanamh ar a bpáiste ag 7pm ar an gCéadaoin dheireanach sin de Dheireadh Fómhair agus Samhain – cláraigh ar turn2me.ie.
  • Féach antibullyingcentre.ie.
  Share.