Uaireanta is féidir leis an stair fírinne bhunúsach a insint. Maidir leis an ngéarchéim timpeallachta atá againn faoi láthair, tá doiciméad an-suimiúil amháin ónár stair choilíneach a bhaineann le rialtas na Mumhan i 1589 nuair a bhí an phlandáil á bunú ann. Is meastachán mionsonraithe é ar líon na mbeostoc i gCo. Chorcaí chun críocha inchánach i State Papers Ireland. Ba léir go raibh tiomsaithe comhchosúla do thíortha eile na Mumhan beartaithe ach níor cuireadh i gcrích iad nó níor tháinig siad slán. Mheas an doiciméad atá ar marthain go raibh 151,000 ceann eallaigh sa chontae.

  Sa lá atá inniu ann tá go maith os cionn milliún. Ba cheart go mbeadh sé sin ina chúis mhór imní mar níl aon athrú tagtha ar mhéid Chorcaí san idirlinn!

  I 1589, bhí an contae is mó in Éirinn nasctha leis an domhan mór cheana féin le bailte calafoirt Chorcaí, Chionn tSáile agus Eochaill ag easpórtáil seithí, déantúsóirí bunúsacha ar nós pluideanna olla agus maintlín agus grán barrachais go Sasana agus an mhór-roinn. Ach bhí an talamh féin fós i staid réasúnta nádúrtha. Seachas ceantair saothraithe in aice le bailte, sráidbhailte, agus caisleáin, bhí an chuid eile den tír oscailte, talamh ‘seampagne’ ar fáil do bheostoc.

  Tá rud éigin den tírdhreach seo le feiceáil i bpéinteáil cháiliúil Choláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath ar Léigear agus Cath Chionn tSáile i 1601/2 ina bhfuil, seachas paistí scaipthe coillearnaí, féarach oscailte ar fad. I gcúinsí den sórt sin, is cóir a rá gurbh é beostoc gnáththáirge an chontae agus go bhfuil a chumas iompair nádúrtha, agus é i riocht neamhfheabhsaithe ag an am, thart ar an méid atá i ndoiciméad 1589.

  Is iad na figiúirí foriomlána a tugadh ná 36,000 bó, 38,000 eallach óg, 32,000 eallach dhá bhliain, 30,000 eallach aon bhliana, agus 15,000 lao; 26,000 capall, 12,000 colg dhá bhliain, agus 6,000 searrach aon bhliana; 78,000 caoirigh, 36,000 gabhar agus 36,000 muc.

  Chomhdhlúthaigh buaiteoirí Chath Chionn tSáile Plandáil na Mumhan agus, leis, geilleagar caipitleach nua le talamh mar an earra luachmhar.

  Cé gur mhol na coilíneoirí Sasanacha feirmeoireacht arúil mar chomhartha deiridh na sibhialtachta ar na tréada móra a bhí faoi úinéireacht agus faoi shaothrú na dtiarnaí Éireannacha, thuig siad go gasta gurbh í Éire ab fhearr a d’oirfeadh don fheirmeoireacht thréadach agus rinne siad í a thráchtálú ar dtús in easpórtáil eallaigh bheo agus níos déanaí in im agus táirgeadh feola. Faoi na 1680idí, bhí tionscal déiríochta nua na hÉireann lonnaithe i gCúige Mumhan á léiriú ar léarscáileanna na hÍsiltíre. Tá tionscal na déiríochta ar an bhfód inniu agus tá na ‘comharchumainn’ is mó againn (Glanbia agus Ornua), atá ag obair ar bhonn domhanda anois, ag iompú ar na billiúin.

  Tá an cheist soiléir. An féidir leis an talamh i gCorcaigh nó go deimhin áit ar bith in Éirinn an líon mór beostoic atá againn anois a chothú? Léiríonn an Phríomh-Oifig Staidrimh líon iomlán na n-eallaí i gCorcaigh in 2020 ag 1,104,794, méadú ó 1,026,168 i 2000. D’fhéadfaí a áitiú go bhfuil réimsí móra talún a míníodh ó ‘dhramhaíl’ agus ‘fiadhúlra’ curtha ar fáil, ó na plandálacha i leith. talmhaíocht, ach ba cheart é seo a fhritháireamh in aghaidh síneadh na mbailte, na mbóithre agus infreastruchtúr eile.

  Le himeacht ama, bhí an tír oscailte faoi iamh le fálta agus díoga, cuireadh rothlú barr i bhfeidhm, d’aistrigh feirmeoireacht eallaigh ó ghluaiseacht shéasúrach idir féarach go foscadh i gceathrúna geimhridh le féar sábháilte agus forbraíodh pórtha níos troime agus níos fearr.

  Anois go bhfuil an talamh leasaithe go saorga ag níotráití a sholáthraíonn barraí móra sadhlais in ionad féar, baineadh leas as gach cineál innealra, teicneolaíochta agus míochaine agus tá beartais náisiúnta, Eorpacha agus GATT/WTO curtha i bhfeidhm. Chuir na fachtóirí seo go léir ar a gcumas méadú ar líon na n-eallaí agus na n-ainmhithe feirme eile. Ach tá an damáiste timpeallachta ag éirí ró-shoiléir, go háirithe na haibhneacha truaillithe agus na lochanna agus na cladaigh faoi bhláth. Ina theannta sin tá ceist na hastuithe meatáin buaibheach, téamh domhanda agus cliseadh aeráide.

  In 2020, b’ionann an tréad náisiúnta sa Phoblacht agus 7,314,543 eallach. Slat tintrí polaitiúil é an líon sin a laghdú i bhfianaise rath an tionscail agus an obair chrua ar fad atá déanta san éacht sin.

  I gceart, déarfar ar ais go bhfuil méadú comhréireach tagtha ar an daonra daonna freisin agus gurb é an truailleán is mó.

  Ach ní féidir daoine a dhíbirt go héasca, ná a gcuid scoite scoite a dhíol mar laofheoil, mar a mhol Jonathan Swift uair amháin go géarchúiseach. Tá sé ábhartha freisin dul siar ar phlean Uachtaránacht Chúige Mumhan 1589 chun cáin a ghearradh ar bheostoc. Níor cuireadh chun báis riamh é, mar ní raibh an réimeas coilíneachta, tar éis dó teacht slán agus téarnamh ó Chogadh Deasumhan, ag iarraidh aghaidh a thabhairt ar an éirí amach eile!

  Sa chás faoi láthair, níl mórán difríochta idir caidreamh lile stát na hÉireann le stocaireacht na bhfeirmeoirí glóracha, ach ar an dea-uair tá ionchas éigin ag Treoir Níotráití an AE agus ardphraghas reatha leasacháin dá leithéid ligean don fhéar fás níos mó. ráta nádúrtha.

  Mar sin féin, níl aon teorainn ar thóir an bhrabúis agus bheadh ​​faitíos ar chur chuige fairsing ardú eallaigh na hÉireann a bheith á thréigean as rud éigin i bhfad níos déine ar mhúnla Mheiriceá. Ní gá breathnú rófhada chun na hiarmhairtí coiriúla a fheiceáil: Níos mó lochanna marbh agus sruthchúrsaí mar Loch nEathach.

  Share.